Công bố các Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên và Trưởng Ủy ban kiểm toán, Cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới

Công bố các Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên và Trưởng Ủy ban kiểm toán, Cập nhật Giấy chứng nhận đăng

Trở về
Công bố các Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên và Trưởng Ủy ban kiểm toán, Cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới

18/07/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022
 

Số: 861/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua bổ nhiệm thành viên và Trưởng Ủy ban kiểm toán,

Cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:                 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:         Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                  Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                            (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán và Trưởng Ủy ban kiểm toán;

2. Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc thông qua cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK về việc thay đổi vốn điều lệ. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI