Công bố Giấy chứng nhận chào bán 05 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Giấy chứng nhận chào bán 05 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Giấy chứng nhận chào bán 05 mã chứng quyền có bảo đảm

12/02/2020

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Số: 195/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Giấy chứng nhận chào bán 05 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                               (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Ngày 12/02/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) như sau:

  1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 31/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/02/2020 đối với Chứng quyền HDB/3M/SSI/C/EU/CASH-03;
  2. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 32/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/02/2020 đối với Chứng quyền HPG/4M/SSI/C/EU/CASH-03;
  3. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 33/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/02/2020 đối với Chứng quyền VPB/3M/SSI/C/EU/CASH-03;
  4. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 34/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/02/2020 đối với Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/CASH-03;
  5. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 35/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/02/2020 đối với Chứng quyền TCB/3M/SSI/C/EU/CASH-03;

Vui lòng tải giấy chứng nhận tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI