Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ của Công ty

Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ của Công ty

Trở về
Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ của Công ty

11/05/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020

Số: 753/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ của Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Ngày 11/05/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 08/05/2020 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2000 cho SSI về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

  • Vốn điều lệ cũ: 5.200.636.840.000 đồng
  • Vốn điều lệ mới: 6.029.456.130.000 đồng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI