Công bố Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nha Trang và Vũng Tàu

Công bố Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nha Trang và Vũng Tàu  

Trở về
Công bố Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nha Trang và Vũng Tàu

10/06/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

Số: 971/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nha Trang và Vũng Tàu

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Quyết định số 58/2020/QĐ-CTHĐQT và Quyết định số 59/2020/QĐ-CTHĐQT ngày 10/06/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nha Trang và Chi nhánh Vũng Tàu do điều chỉnh phương thức hoạt động kinh doanh, ưu tiên hoạt động trực tuyến.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI