Công bố Quyết định hủy niêm yết 10 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định hủy niêm yết 10 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định hủy niêm yết 10 mã chứng quyền có bảo đảm

24/12/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Số: 2014/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định hủy niêm yết 10 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ  bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Ngày 24/12/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền với 10 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây do đáo hạn:

  • Quyết định số 706/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CVJC2101
  • Quyết định số 707/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CVNM2109
  • Quyết định số 708/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CVRE2106
  • Quyết định số 709/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CHPG2111
  • Quyết định số 710/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CFPT2105
  • Quyết định số 711/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CVIC2105
  • Quyết định số 712/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CVHM2107
  • Quyết định số 713/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CPNJ2105
  • Quyết định số 714/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CMSN2105
  • Quyết định số 715/QĐ-SGDHCM ngày 22/12/2021 hủy niêm yết chứng quyền CMWG2107

Vui lòng tải tài liệu tại đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI