Quyết định số 53/2021/QĐ-HĐĐT của Hội đồng đầu tư

Quyết định số 53/2021/QĐ-HĐĐT của Hội đồng đầu tư

Trở về
Quyết định số 53/2021/QĐ-HĐĐT của Hội đồng đầu tư

23/12/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Số: 2006/2021/CV-SSIHO

V/v: Quyết định số 53/2021/QĐ-HĐĐT của Hội đồng đầu tư

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              24 giờ     (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 53/2021/QĐ-HĐĐT ngày 23/12/2021 của Hội đồng Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về tiếp tục ghi nhận Công ty CP Tập đoàn PAN là công ty liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI