Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CNVL2103

Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CNVL2103

Trở về
Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CNVL2103

24/12/2021

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Số: 2009/CV-SSIHO

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH CHỨNG QUYỀN

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                               - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

 

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- Mã chứng quyền : CNVL2103

- Mã chứng khoán cơ sở: NVL

- Loại chứng quyền (mua/bán): Chứng quyền mua

- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu

- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): thanh toán tiền

- Thời hạn: 5 tháng

- Ngày đáo hạn: 19/01/2022

- Ngày thực hiện điều chỉnh: 24/12/2021

- Lý do điều chỉnh: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 100:31/cổ phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Hồng Nam

Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI