Công bố Quyết định hủy niêm yết và Ngày đăng ký cuối cùng 03 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định hủy niêm yết và Ngày đăng ký cuối cùng 03 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định hủy niêm yết và Ngày đăng ký cuối cùng 03 mã chứng quyền có bảo đảm

28/04/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Số: 700/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định hủy niêm yết và Ngày đăng ký cuối cùng 03 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                            (X)  24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định số 208/QĐ-SGDHCM, số 209/QĐ-SGDHCM, số 210/QĐ-SGDHCM ngày 28/04/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền do đáo hạn và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng của các mã chứng quyền sau đây: CTCB2002, CVPB2004, CHDB2004.

Vui lòng xem tài liệu tại đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI