Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

12/06/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Số: 979/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:

  • Quyết định số 305/QĐ-SGDHCM ngày 11/06/2020 niêm yết Chứng quyền STB/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (mã chứng quyền CSTB2004)
  • Quyết định số 306/QĐ-SGDHCM ngày 11/06/2020 niêm yết Chứng quyền TCB/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (mã chứng quyền CTCB2005)
  • Quyết định số 307/QĐ-SGDHCM ngày 11/06/2020 niêm yết Chứng quyền VNM/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (mã chứng quyền CVNM2004)
  • Quyết định số 308/QĐ-SGDHCM ngày 11/06/2020 niêm yết Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (mã chứng quyền CHPG2008)
  • Quyết định số 309/QĐ-SGDHCM ngày 11/06/2020 niêm yết Chứng quyền VRE/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (mã chứng quyền CVRE2005)
  • Quyết định số 310/QĐ-SGDHCM ngày 11/06/2020 niêm yết Chứng quyền MWG/6M/SSI/C/E1J/Cash-05 (mã chứng quyền  CMWG2007)
  • Quyết định số 311/QĐ-SGDHCM ngày 11/06/2020 niêm yết Chứng quyền VPB/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (mã chứng quyền CVPB2006)
  • Quyết định số 312/QĐ-SGDHCM ngày 11/06/2020 niêm yết Chứng quyền VHM/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (mã chứng quyền CVHM2002)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI