CBTT chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công bố về chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Trở về
CBTT chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

11/06/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

Số: 973/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố về chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu khác họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

  • Thời gian: 13:30, Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 6 năm 2020
  • Hình thức họp: tại địa điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; và tham dự họp trực tuyến
  • Chương trình họp và Tài liệu họp: tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI