SSI công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét đính kèm

Trở về
SSI công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét

31/08/2012

TP HCM, ngày 31 tháng 8 năm 2012

Số: 822/2012/CV-SSIHO

V/v công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét
Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét đính kèm tại đây.

Trân trọng,

Nguyễn Hồng Nam

Phó Tổng Giám đốc

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI