SSI: Về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010

Trở về
SSI: Về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010

01/08/2011

 

    

 Số: 752/2011/TB-SGDHCM

THÔNG BÁO   

Về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010    

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.
-
Mã chứng khoán: SSI
-
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
-
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2011

(Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 29,30/08/2011 thì người bán không được hưởng quyền).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2011
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 22/09/2011
- Thủ tục và địa điểm thực hiện quyền:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn (Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM) hay Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội (Số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong giờ làm việc kể từ ngày 22/09/2011 xuất trình CMND, giấy ủy quyền (nếu có).

  

 Số: 752/2011/TB-SGDHCM

 Tổng giám đốc

Trần Đắc Sinh

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI