Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Trở về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/11/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Số: 2000/2020/CV-SSIHO

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 08/12/2020. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được Công ty thông báo sau.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI