Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 02 mã chứng quyền CPFT2003 và CMBB2003

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 02 mã chứng quyền CPFT2003 và CMBB2003

Trở về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 02 mã chứng quyền CPFT2003 và CMBB2003

15/10/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Số: 1777/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Thông báo về NĐKCC để thực hiện 02 mã chứng quyền

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ  bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 02 mã chứng quyền CFPT2003 và CMBB2003: tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI