Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ - Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn

Trở về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ

02/12/2021

Vui lòng tải Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của  Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn- bên có liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Hùng, người có liên quan của Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội Đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và Ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin tại đây.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI