Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ  và người có liên quan của người nội bộ

Trở về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

04/06/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

Số: 620/2021/CV-SSIHO

V/v: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

và người có liên quan của người nội bộ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ    (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI báo cáo kết quả mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của người nội bộ và người có liên quan như đính kèm.

Tải đính kèm tại đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI