Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Trở về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

09/09/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2014

Số:      Số: 994/2014/CV-SSIHO

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh          

Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
- Tên giao dịch: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
- Tên viết tắt: SSI
- Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08-38242897   Fax: 08-38242997
- Vốn điều lệ: 3.537.949.420.000 đồng

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với nội dung sau:
1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08-38242897
2. Tài khoản thực hiện giao dịch: 003P888888
3. Mã chứng khoán: SSI
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Số lượng đăng ký bán: 3.046.908 cổ phiếu
6. Số lượng đã thực hiện: 3.046.908 cổ phiếu
7. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/8/2014 đến ngày 08/9/2014.
8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện đăng ký giao dịch: 3.046.908 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu.
10. Giá giao dịch bình quân: 28.389 đồng/cổ phiếu.
11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận.
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

                                                                                

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI