Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đường Mặt Trời

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Trở về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đường Mặt Trời

02/10/2014

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2014

Số:     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội             

1.Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG MẶT TRỜI

-Số GPĐKDN:

-Quốc tịch:

-Địa chỉ:

-Điện thoại liên hệ:Fax:Email:

-Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có

2.Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết có liên quan: Nguyễn Hồng Nam

-Số CMND:

-Quốc tịch:

-Địa chỉ:

-Điện thoại liên hệ:Fax:Email:

-Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin

-Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Ông Nguyễn Hồng Nam là Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời

-Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ: 0 cổ phiếu (0%)

3.Mã chứng khoán giao dịch: SSI

4.Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5.Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (0%)

6.Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 11.034.420 cổ phiếu (3,11%)

7.Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:11.034.420 cổ phiếu (3,11%)

8.Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỉ lệ sở hữu.

9.Phương thức giao dịch: giao dịch với bên bán là ANZ (quốc tịch Úc) theo phương thức thỏa thuận qua Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, trường hợp trong ngày thực hiện giao dịch mức giá dự kiến nằm trong biên độ giá của SGDCK thì sẽ thực hiện giao dịch thỏa thuận qua hệ thống giao dịch của SGDCK.

10.Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/11/2014 đến ngày 19/12/2014.

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI