Công bố nhận được đơn từ nhiệm của hai thành viên HQĐT và QĐ số 20/2014/QĐ-CTHĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Trở về
Công bố nhận được đơn từ nhiệm của hai thành viên HQĐT và QĐ số 20/2014/QĐ-CTHĐQT

29/09/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2014

Số:      Số: 1114/2014/CV-SSIHO

V/v công bố nhận được đơn xin từ nhiệm của hai thành

             viên HĐQT và Quyết định số 20/2014/QĐ-CTHĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội             

Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Mã chứng khoán: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38242897
Fax: 08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ:  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
Fax:  08-38242997
Loại thông tin công bố:    (x)24 giờ     72 giờ      bất thường     theo yêu cầu     
định kỳ

Nội dung thông tin công bố:.

-Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Phan Thị Thanh Bình và ông Alistair Marshall Bulloch, là hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn.

-Quyết định số 20/2014/QĐ-CTHĐQT ngày 29/9/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bà Phan Thị Thanh Bình và ông Alistair Marshall Bulloch không còn là thành viên HĐQT.

Thông tinnày đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/9/2014 tại đường dẫn đây.

                                                                                                       Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI