Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Mạnh Hùng

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Mạnh Hùng

Trở về
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Mạnh Hùng

12/10/2021

Vui lòng tải Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Nguyễn Mạnh Hùng bên có liên quan của Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội Đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và Ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin tại đây
Công ty cổ phần chứng khoán SSI