Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Trở về
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

18/07/2022

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ, bao gồm:

  1. Công ty TNHH Đầu Tư NDH, vui lòng xem Tại đây
  2. Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh, vui lòng xem Tại đây
  3. Công ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Sài Gòn, vui lòng xem Tại đây
  4. Ông Nguyễn Duy Linh, vui lòng xem Tại đây
  5. Ông Nguyễn Kim Long - Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty, vui lòng xem Tại đây
Công ty cổ phần chứng khoán SSI