Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 

Trở về
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

28/07/2022

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 
 
I. Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ:
  1. Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, vui lòng xem Tại đây
  2. Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, vui lòng xem Tại đây
  3. Ông Phạm Viết Muôn - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ủy ban kiểm toán, vui lòng xem Tại đây
  4. Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem Tại đây
  5. Bà Hoàng Thị Minh Thủy - Kế toán trưởng, vui lòng xem Tại đây
II.  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người có liên quan của Người nội bộ:
  1. Daiwa Securities Group Inc., vui lòng xem Tại đây
  2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, vui lòng xem Tại đây
  3. Ông Nguyễn Duy Linh, vui lòng xem Tại đây
  4. Bà Phùng Thị Ngọc Linh, vui lòng xem Tại đây
Công ty cổ phần chứng khoán SSI