CBTT chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Trở về
CBTT chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

29/04/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Số: 651/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố về chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu khác họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  như sau:

  • Thời gian: 13:30, Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 5 năm 2021
  • Hình thức họp: Họp trực tuyến
  • Chương trình họp và Tài liệu họp: tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI