Công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Trở về
Công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

09/08/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2022
 

Số: 991/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:                 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:         Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                  Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                            (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Văn bản số 987/2022/CV-SSIHO ngày 09/08/2022 về Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/08/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI