Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2022

Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2022

Trở về
Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2022

28/10/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

 

Số: 1411/2022/CV-SSIHO

V/v Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022                                

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ    

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

 

Kính gửi:                          - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                                        - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                                        - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

                                        - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                    CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                       SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                   72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                  028-38242897

Fax:                                                            028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:           Nguyễn Thị Thanh Hà

Địa chỉ:                                                       72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan):                                 028-38242897

Fax:                                                            028-38242997

Loại thông tin công bố:                                24 giờ     bất thường    theo yêu cầu     (X) định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022.
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kì được trình bày trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 (tại trang số 75 của Báo cáo tài chính).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn http://www.ssi.com.vn   

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI