Công bố Báo cáo Tài chính Riêng, Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo Tài chính Riêng, Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Trở về
Công bố Báo cáo Tài chính Riêng, Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm 2020 đã kiểm toán

30/03/2021

    TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Số: 460/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã kiểm toán                              

                       

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Địa chỉ:                                                     72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan):                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Loại thông tin công bố:                             24 giờ    72 giờ     bất thường    theo yêu cầu    (X) định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

  1. Báo cáo Tài chính Riêng kiểm toán năm 2020: tại đây
  2. Báo cáo Tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2020: tại đây
  3. Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán: tại đây

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

                                                                               Người được ủy quyền công bố thông tin

                                                  

  Nguyễn Hồng Nam

                                                                                                Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI