Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

Trở về
Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

29/07/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

Số: 943/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:                 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                              24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    (X) định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI