Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và bổ sung mục đích, phương án sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và bổ sung mục đích, phương án sử dụng vốn đợt chào bán

Trở về
Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và bổ sung mục đích, phương án sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

08/05/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2022

Số: 575/2022/CV-SSIHO

V/v:  Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và

bổ sung mục đích, phương án sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                              - Sở Giao dich Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                    Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                            (X)24 giờ     bất thường    theo yêu cầu      định kỳ

Nội dung thông tin công bố

  1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 07/5/2022.
  2. Bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Tờ trình ngày 29/4/2021; đồng thời sửa đổi Mục V Tờ trình ngày 29/4/2021, nội dung như sau: Cho vay giao dịch ký quỹ, trả nợ vay thấu chi đã dùng để đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đặt cọc mua chứng khoán, cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ phát sinh giữa Công ty và nhà đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động
Tải tài liệu tại đây.
.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI