Công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Trở về
Công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

21/04/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

Số: 512/2022/CV-SSIHO

V/v:  Công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                              - Sở Giao dich Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                    Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                            24 giờ     (X) bất thường    theo yêu cầu     định kỳ

Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố tài liệu bổ sung:

-    Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

-    Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI