Công bố Giấy chứng nhận chào bán 30 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Giấy chứng nhận chào bán 30 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Giấy chứng nhận chào bán 30 mã chứng quyền có bảo đảm

30/08/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2022

Số: 1086/2022/CV-SSIHO

V/v:Công bố Giấy chứng nhận chào bán 30 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:            - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

        

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                    Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                              (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được cấp các Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 271/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền ACB/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 270/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền ACB/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 291/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 290/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền FPT/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 289/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền FPT/12M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số  269/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền HPG/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số  268/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền HPG/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số  267/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền HPG/12M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 263/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền KDH/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 278/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền MBB/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 279/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền MBB/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 280/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền MBB/12M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số  264/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 265/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền MWG/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 288/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền STB/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 287/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền STB/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 286/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền STB/12M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 273/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền TCB/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 272/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền TCB/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 274/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền TCB/12M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 266/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền TPB/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 285/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền VHM/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 284/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền VHM/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 283/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền VHM/12M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 275/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền VPB/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số  276/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền VPB/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 277/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền VPB/12M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 282/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền VRE/4M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 292/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền VRE/7M/SSI/C/EU/Cash-13
 1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 281/GCN-UBCK cấp ngày 29/08/2022 đối với Chứng quyền VRE/12M/SSI/C/EU/Cash-13
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI