Công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Hà Nội

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Trở về
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Hà Nội

21/10/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Số: 1381/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh lần thứ 7 

và Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của CN Hà Nội

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                              - Sở Giao dich Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 7 ngày 19/10/2022 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh mới nhất ngày 19/10/2022, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp do thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Luật Chứng khoán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI