Công bố kết quả phân phối 06 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố kết quả phân phối 06 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố kết quả phân phối 06 mã chứng quyền có bảo đảm

24/08/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2021

Số: 1344/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố kết quả phân phối 06 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo kết quả phân phối 06 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:

  • Chứng quyền KDH/5M/SSI/C/EU/Cash-11
  • Chứng quyền MBB/5M/SSI/C/EU/Cash-11
  • Chứng quyền NVL/5M/SSI/C/EU/Cash-11
  • Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-11
  • Chứng quyền TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-11
  • Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-11
Vui lòng tải báo cáo kết quả phân phối tại đây.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/08/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI