Công bố kết quả phân phối 30 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố kết quả phân phối 30 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố kết quả phân phối 30 mã chứng quyền có bảo đảm

05/09/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2022

Số: 1185/2022/CV-SSIHO

V/v:Công bố kết quả phân phối 30 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:            - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

        

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                              24 giờ    (X) bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Báo cáo kết quả phân phối 30 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:

 1. Chứng quyền ACB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền ACB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền FPT/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền FPT/12M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền HPG/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền HPG/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền HPG/12M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền KDH/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền MBB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền MBB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền MBB/12M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền MWG/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền STB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền STB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền STB/12M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền TCB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền TCB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền TCB/12M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền TPB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền VHM/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền VHM/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền VHM/12M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền VPB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền VPB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền VPB/12M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyềnVRE/4M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền VRE/7M/SSI/C/EU/Cash-13

 1. Chứng quyền VRE/12M/SSI/C/EU/Cash-13
Vui lòng tải Báo cáo kết quả phân phối Tại đây.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/09/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI