Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Trở về
Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

29/04/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Số: 650/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI