Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình họp  ĐHĐCĐ thường niên và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Trở về
Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

13/04/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Số: 484/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình họp

ĐHĐCĐ thường niên và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                              - Sở Giao dich Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                    Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ     bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố

Ngày 13/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ban hành Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI