Công bố Nghị quyết HĐQT về phát hành cp thưởng, phát hành trái phiếu và thành lập phòng giao dịch

V/v công bố Nghị quyết HĐQT về phát hành cp thưởng, phát hành trái phiếu và thành lập phòng giao dịch

Trở về
Công bố Nghị quyết HĐQT về phát hành cp thưởng, phát hành trái phiếu và thành lập phòng giao dịch

14/01/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Số:      Số: 1654/2014/CV-SSIHO

V/v công bố Nghị quyết HĐQT về phát hành cp thưởng,

              phát hành trái phiếu và thành lập phòng giao dịch

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội             

Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Mã chứng khoán: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38242897
Fax: 08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ:  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
Fax:  08-38242997
Loại thông tin công bố:    (x)24 giờ     72 giờ      bất thường     theo yêu cầu     
định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 13/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn về các nội dung:

i.Thực hiện thủ tục cần thiết để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ;

ii.Phát hành đợt một trái phiếu thường theo Điều 3 Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ;

iii.Thành lập Phòng Giao dịch Phạm Ngọc Thạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2015 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải Nghị quyết HĐQT về phát hành cp thưởng tại đây. 

                                                                                                       Người được uỷ quyền công bố thông tin
  
 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI