Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu 

Trở về
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu

05/02/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Số: 193/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              (X)24 giờ    bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi được phát hành ngày 09/02/2018 theo Điều 2 Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của Trái chủ.

Số lượng trái phiếu chuyển đổi là 1.150.000 trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng với giá chuyển đổi là 24.541 đồng/cổ phiếu (đã được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng) và số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi trái phiếu là 46.859.491 cổ phần.

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.
 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI