Công bố Nghị quyết Thành lập Phòng giao dịch Công Trường Mê Linh trực thuộc Hội sở

Công bố Nghị quyết Thành lập Phòng giao dịch Công Trường Mê Linh trực thuộc Hội sở

Trở về
Công bố Nghị quyết Thành lập Phòng giao dịch Công Trường Mê Linh trực thuộc Hội sở

14/09/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2021

Số: 1438/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Nghị quyết Thành lập Phòng giao dịch Công Trường Mê Linh trực thuộc Hội sở

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 13/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Thông qua thành lập Phòng giao dịch Công Trường Mê Linh tại Thành Phố Hồ Chí Minh trực thuộc Hội sở.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI