Công bố Quyết định hủy niêm yết 04 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định hủy niêm yết 04 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định hủy niêm yết 04 mã chứng quyền có bảo đảm

15/06/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022

Số: 730/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định hủy niêm yết 04 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                      SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                 028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                             24 giờ    (X)  bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền với 04 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây do đáo hạn:

  • Quyết định số 374/QĐ-SGDHCM ngày 13/06/2022 hủy niêm yết chứng quyền CHPG2117.
  • Quyết định số 375/QĐ-SGDHCM ngày 13/06/2022 hủy niêm yết chứng quyền CTCB2112
  • Quyết định số 378/QĐ-SGDHCM ngày 14/06/2022 hủy niêm yết chứng quyền CACB2102.
  • Quyết định số 379/QĐ-SGDHCM ngày 14/06/2022 hủy niêm yết chứng quyền CVHM2113.
Vui lòng tải tài liệu tại đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Tài chính

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI