Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

08/09/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Số: 1402/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định niêm yết 06 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết 06 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:

  • Quyết định số 484/QĐ-SGDHCM ngày 07/09/2021 niêm yết Chứng quyền NVL/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã chứng quyền CNVL2103)
  • Quyết định số 485/QĐ-SGDHCM ngày 07/09/2021 niêm yết Chứng quyền KDH/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã chứng quyền CKDH2104)

  • Quyết định số 486/QĐ-SGDHCM ngày 07/09/2021 niêm yết Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã chứng quyền CVPB2106)

  • Quyết định số 487/QĐ-SGDHCM ngày 07/09/2021 niêm yết Chứng quyền MBB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã chứng quyền CMBB2104)

  • Quyết định số 488/QĐ-SGDHCM ngày 07/09/2021 niêm yết Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã chứng quyền CSTB2107)

  • Quyết định số 489/QĐ-SGDHCM ngày 07/09/2021 niêm yết Chứng quyền TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã chứng quyền CTCB2106)

Vui lòng tải Quyết định tại đây.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI