Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

23/11/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Số: 1842/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết 08 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:

  • Quyết định số 630/QĐ-SGDHCM ngày 22/11/2021 niêm yết Chứng quyền MBB/4M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã chứng quyền CMBB2108)
  • Quyết định số 631/QĐ-SGDHCM ngày 22/11/2021 niêm yết Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã chứng quyền CMWG2112)
  • Quyết định số 632/QĐ-SGDHCM ngày 22/11/2021 niêm yết Chứng quyền VRE/4M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã chứng quyền CVRE2112)
  • Quyết định số 633/QĐ-SGDHCM ngày 22/11/2021 niêm yết Chứng quyền VHM/8M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã chứng quyền CVHM2113)
  • Quyết định số 634/QĐ-SGDHCM ngày 22/11/2021 niêm yết Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã chứng quyền CTCB2112)
  • Quyết định số 635/QĐ-SGDHCM ngày 22/11/2021 niêm yết Chứng quyền ACB/8M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã chứng quyền CACB2102)
  • Quyết định số 636/QĐ-SGDHCM ngày 22/11/2021 niêm yết Chứng quyền HPG/8M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã chứng quyền CHPG2117)
  • Quyết định số 637/QĐ-SGDHCM ngày 22/11/2021 niêm yết Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã chứng quyền CFPT2110)
Vui lòng tải Quyết định tại đây.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI