Công bố Quyết định niêm yết 10 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định niêm yết 10 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định niêm yết 10 mã chứng quyền có bảo đảm

26/08/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2021

Số: 1353/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định niêm yết 10 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết 10 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:

  • Quyết định số 447/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền VRE/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CVRE2106)
  • Quyết định số 448/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CVNM2109)
  • Quyết định số 449/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền VJC/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CVJC2101)
  • Quyết định số 450/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền VIC/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CVIC2105)
  • Quyết định số 451/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CVHM2107)
  • Quyết định số 452/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CHPG2111)
  • Quyết định số 453/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền MWG/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CMWG2107)
  • Quyết định số 454/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền MSN/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CMSN2105)
  • Quyết định số 455/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền PNJ/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CPNJ2105)
  • Quyết định số 456/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2021 niêm yết Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã chứng quyền CFPT2105)
Vui lòng tải Quyết định tại đây.
 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI