Công bố Quyết định niêm yết 28 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Quyết định niêm yết 28 mã Chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Quyết định niêm yết 28 mã chứng quyền có bảo đảm

21/09/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2022

Số: 1240/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định niêm yết 28 mã Chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:            - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

        

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                              24 giờ    (X) bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết 28 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:

 1. Quyết định số 675/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CMBB2209
 2. Quyết định số 672/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CMWG2211
 3. Quyết định số 679/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CSTB2217
 4. Quyết định số 670/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CTCB2210
 5. Quyết định số  669/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CTPB2206
 6. Quyết định số  676/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CVHM2214
 7. Quyết định số 674/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CVPB2210
 8. Quyết định số  673/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CVRE2214
 9. Quyết định số 680/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CACB2206
 10. Quyết định số 684/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CACB2207
 11. Quyết định số 671/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CFPT2208
 12. Quyết định số 687/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022đối với Mã chứng quyền CFPT2209
 13. Quyết định số 678/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CFPT2210
 14. Quyết định số 682/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CKDH2213
 15. Quyết định số  686/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CMBB2210
 16. Quyết định số 685/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CMBB2211
 17. Quyết định số 690/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CMWG2212
 18. Quyết định số 691/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CSTB2218
 19. Quyết định số 683/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CTCB2211
 20. Quyết định số 695/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CTCB2212
 21. Quyết định số 689/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CVHM2215
 22. Quyết định số 681/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CVHM2216
 23. Quyết định số 696/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CVPB2211
 24. Quyết định số 688/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CVPB2212
 25. Quyết định số 694/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CVRE2215
 26. Quyết định số 693/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CVRE2216
 27. Quyết định số  677/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CHPG2220
 28. Quyết định số 692/QĐ-SGDHCM ngày 20/09/2022 đối với Mã chứng quyền CHPG2221
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI