Công bố Quyết định thay đổi niêm yết 2 chứng quyền có đảm bảo

Công bố Quyết định thay đổi niêm yết 2 chứng quyền có đảm bảo

Trở về
Công bố Quyết định thay đổi niêm yết 2 chứng quyền có đảm bảo

10/06/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2021

Số: 897/2021/CV-SSIHO

V/v:Công bố Quyết định thay đổi niêm yết 2 chứng quyền có đảm bảo

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

        

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                              (X)24 giờ   bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 313/QĐ-SGDHCM  và số 314/QĐ-SGDHCM, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 09/06/2021 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đối với Mã chứng quyền CTCB2012 và CVPB2015 do hủy niêm yết một phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI