Công bố TBPH và Bản cáo bạch chào bán 30 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố TBPH và Bản cáo bạch chào bán 30 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố TBPH và Bản cáo bạch chào bán 30 mã chứng quyền có bảo đảm

30/08/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2022

Số: 1087/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố TBPH và Bản cáo bạch chào bán 30 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:            - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

        

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                    Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                              (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán 30 mã chứng quyền có bảo đảm. Xin vui lòng tải Bản cáo bạch theo đường dẫn sau:

ACB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

ACB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-13

FPT/7M/SSI/C/EU/Cash-13

FPT/12M/SSI/C/EU/Cash-13

HPG/4M/SSI/C/EU/Cash-13

HPG/7M/SSI/C/EU/Cash-13

HPG/12M/SSI/C/EU/Cash-13

KDH/4M/SSI/C/EU/Cash-13

MBB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

MBB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

MBB/12M/SSI/C/EU/Cash-13

MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-13

MWG/7M/SSI/C/EU/Cash-13

STB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

STB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

STB/12M/SSI/C/EU/Cash-13

TCB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

TCB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

TCB/12M/SSI/C/EU/Cash-13

TPB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

VHM/4M/SSI/C/EU/Cash-13

VHM/7M/SSI/C/EU/Cash-13

VHM/12M/SSI/C/EU/Cash-13

VPB/4M/SSI/C/EU/Cash-13

VPB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

VPB/12M/SSI/C/EU/Cash-13

VRE/4M/SSI/C/EU/Cash-13

VRE/7M/SSI/C/EU/Cash-13

VRE/12M/SSI/C/EU/Cash-13

 
Vui lòng tải Thông báo phát hành tại đây.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI