Công bố Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền

Công bố Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền

Trở về
Công bố Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền

11/09/2020

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2020

Số: 1511/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền CW CVPB2006, CVNM2004, CHPG2008, CMWG2007, CVHM2002, CVRE2005 và CTCB2005

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                               (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 517/QĐ-SGDHCM, 518/QĐ-SGDHCM, 519/QĐ-SGDHCM, 520/QĐ-SGDHCM, 521/QĐ-SGDHCM, 522/QĐ-SGDHCM và 523/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/09/2020 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đối với Mã chứng quyền CVPB2006, CVNM2004, CHPG2008, CMWG2007, CVHM2002, CVRE2005 và CTCB2005 do hủy niêm yết một phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/09/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam

Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI