Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Trở về
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

05/08/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2022

Số: 974/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:            - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

                           - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                    CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                       SSI  

Địa chỉ trụ sở chính:                                   72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh                                                 

Điện thoại:                                                  028-38242897

Người thực hiện công bố thông tin:            Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                     Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                                24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/08/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được uỷ quyền công bố thông tin

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI