Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022

Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022

Trở về
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022

20/10/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Số: 1373/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                              - Sở Giao dich Chứng khoán Việt Nam

                              - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                              - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                              24 giờ     bất thường    theo yêu cầu     (X) định kỳ

Nội dung thông tin công bố

  • Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022;
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kì được trình bày trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022 (tại trang số 73 của Báo cáo tài chính).
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/10/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI