Công bố thông tin điều chỉnh 03 mã chứng quyền CVPB2210, CVPB2211, CVPB2212

Công bố thông tin điều chỉnh 03 mã chứng quyền CVPB2210, CVPB2211, CVPB2212

Trở về
Công bố thông tin điều chỉnh 03 mã chứng quyền CVPB2210, CVPB2211, CVPB2212

28/09/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

Số: 1269/2022/CV-SSIHO

V/v: Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

         - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                      SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                 028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                             (X)  24 giờ    bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố thông tin về việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của 03 mã Chứng quyền, chi tiết như sau:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI