Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CHPG2117

Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CHPG2117

Trở về
Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CHPG2117

17/06/2022

   TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

Số: 753/2022/CV-SSIHO

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

         - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                      SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                 028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                             (X)  24 giờ    bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG/8M/SSI/C/EU/Cash-12

- Mã chứng quyền : CHPG2117

- Mã chứng khoán cơ sở: HPG

- Loại chứng quyền (mua/bán): Chứng quyền mua

- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu

- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): thanh toán tiền

- Thời hạn: 8 tháng 

- Ngày đáo hạn: 01/07/2022 

- Ngày thực hiện điều chỉnh: 17/06/2022

- Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 30% mệnh giá/cổ phiếu và bằng tiền với giá trị 500 Đồng /cổ phiếu 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI